GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSNISSN 2697-4509 (Online)

GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSN 2697-4509 (Online)

Article

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2023 (17-24)

การวางแผนและการจัดการดูแลเมื่อผู้สูงอายุต้องอยู่ตามลำพัง

Planning and Managing Care When the Older People Must Be Alone

Abstract

ประเทศไทยจัดเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ สัดส่วนประชากรวัยแรงงานน้อยลง อาจทำให้ผู้สูงอายุต้องอยู่ตามลำพัง อันส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปรายละเอียดของสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุต้องอยู่ตามลำพัง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อผู้สูงอายุต้องอยู่ตามลำพัง ตลอดจนแนวทางการป้องกันปัญหา และการวางแผนการดูแล เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ตามลำพัง มีหรือคงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี

Thailand is classified as a completely aged society. The decreasing proportion of the working-age population may cause older people to live alone, which affects the livelihood of older people. This article aims to summarize detailed information on the causes of older people living alone, the impact of older people living alone, as well as guidelines for managing, preventing, and care planning to maintain quality of life for older people who have to live alone.

Keyword

ผู้สูงอายุ, อยู่ตามลำพัง, ว้าเหว่

elderly, living alone, loneliness

Download:

References

 1. กรมกิจการผู้สูงอายุ. สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปีด พ.ศ. 2557 (Thai & Eng Version) [ออนไลน์]. 16 สิงหาคม 2559. [อ้างเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2565]. จาก: https://www.dop.go.th/th/know/side/1/2/58.
 2. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 [ออนไลน์]. 12 กรกฎาคม 2562. [อ้างเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2565]. จาก: https://www.labour.go.th/index.php/labor-law/category/5-laws-labor-3?download=61:2019-07-12-02-58-22.
 3. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.). สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากร และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; 2564.
 4. อาชนัน เกาะไพบูลย์, วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์, ภัทรวดี นิรฉัตรสุวรรณ, วยุลดา เหมบัณฑิต. สังคมสูงวัย: ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ การปรับตัว และบทบาทของภาครัฐ [ออนไลน์]. 22 มกราคม 2565. [อ้างเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2565]. จาก: https://thestandard.co/aging-society-impacts-on-entrepreneurs-adaptation-and-role-of-gov-sector/.
 5. ศิริมาส ภูมิไชยา, แสงอรุณ อิสระมาลัย, ขนิษฐา นาคะ. ภาวะสุขภาพและการพึ่งพาของผู้สูงอายุไทยในเขตเมือง: กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2561; 10(1): 308-351.
 6. กิตติพร เนาว์สุวรรณ, มาริสา สุวรรณราช. สภาพปัญหาและความต้องการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตความ รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ตอนล่าง. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์. 2562; 11(2): 118-132.
 7. สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2564. กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ; 2565.
 8. มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ (มส.ผส.). สภาพัฒน์ฯคาด อีก 20 ปี ไทยจะมีผู้สูงอายุพุ่งถึง 31 เปอร์เซ็นต์ [ออนไลน์]. 3 พฤศจิกายน 2563. [อ้างเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2565]. จาก: https://kku.world/2jkt7
 9. Kaplan DB, Berkman BJ. Older Adults Living Alone - Geriatrics [Online]. MSD Manual Professional Edition. 2022 [cited 2022 Nov 11]. Available from: https://www.msdmanuals.com/professional/geriatrics/social-issues-in-older-adults/older-adults-living-alone.
 10. Ojembe BU, Ebe Kalu M. Describing reasons for loneliness among older people in Nigeria. J Gerontol Soc Work. 2018;61(6):640-658.
 11. กรมกิจการผู้สูงอายุ. ลักษณะวัฒนธรรมไทย [ออนไลน์]. 23 กุมภาพันธ์ 2565. [อ้างเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2565]. จาก: https://www.dop.go.th/th/news/1/3116.
 12. กรมกิจการผู้สูงอายุ. ปัญหาของผู้สูงอายุมีอะไรบ้าง [ออนไลน์]. 3 มีนาคม 2564. [อ้างเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2565]. จาก: https://www.dop.go.th/th/know/15/461.
 13. Shipley N. Factors Contributing to Older Adults Living Alone and Thereby at Risk of Poor Health and Adverse Health Outcomes : Spotlight on Research. [Online]. 2022. [cited 2022 Nov 13]. Available from: https://www.spotlightonresearch.com/public-health-research/shipley2019.
 14. กาญจนา ปัญญาธร, ชลการ ทรงศรี. การดูแลสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพัง ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ สสอท. 2563; 2(2): 41-52.
 15. กันนิษฐา มาเห็ม, ปิยนุช ภิญโย, รัชนี พจนา, ภาสินี โทอินทร์, พัฒนี ศรีโอษฐ์. ประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพังและความแตกต่างระหว่างหญิงและชาย : การวิจัยชาติพันธุ์วรรณนาอภิมาน. วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ. 2563; 38(2): 138-147.
 16. Wandera SO, Ddumba I, Akinyemi JO, Adedini SA, Odimegwu C. Living alone among older persons in Uganda: prevalence and associated factors. Ageing Int. 2017;42(4):429-446.
 17. Dahlberg L, McKee KJ, Frank A, Naseer M. A systematic review of longitudinal risk factors for loneliness in older adults. Aging Ment Health. 2022 ;26(2):225-249.
 18. วิภานันท์ ม่วงสกุล. การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพังด้วยแนวคิดพฤฒพลัง. วารสารวิจัยสังคม. 2558; 38(2): 93-112.
 19. Ryu SI, Cho B, Chang SJ, Ko H, Yi YM, et al. Factors related to self-confidence to live alone in community-dwelling older adults: a cross-sectional study. BMC Geriatr. 2021; 21: 291. doi: 10.1186/s12877-021-02214-w.
 20. Fried LP. Designing Social Infrastructure Combat Loneliness. Generation Journal [Online]. 2022. [cited 2022 Nov 13]; Available from: http://generations.asaging.org/designing-social-infrastructure-combat-loneliness.
 21. Phuangcharoen C, Thayansin S. The Loneliness of older adults associated with various types of Thai families. Journal of Population and Social Studies (JPSS) 2022; 30: 207-211.
 22. Zebhauser A, Baumert J, Emeny RT, Ronel J, Peters A, Ladwig KH. What prevents old people living alone from feeling lonely? Findings from the KORA-Age-study. Aging Ment Health. 2015;19(9):773-780.
 23. Czaja SJ, Moxley JH, Rogers WA. Social support, isolation, loneliness, and health among older adults in the PRISM randomized controlled trial. Front Psychol. 2021;12:728658. doi: 10.3389/fpsyg.2021.728658.
 24. Arslantaş H, Adana F, Abacigil Ergin F, Kayar D, Acar G. Loneliness in elderly people, associated factors and its correlation with quality of life: a field study from Western Turkey. Iran J Public Health. 2015 ;44(1):43-50.
 25. Huang PH, Chi MJ, Kuo CL, Wu SV, Chuang YH. Prevalence of loneliness and related factors among older adults in Taiwan: Evidence from a nationally representative survey. Inquiry. 2021 Jan-Dec;58: 469580211035745. doi: 10.1177/00469580211035745.
 26. OʼSúilleabháin PS, Gallagher S, Steptoe A. Loneliness, living alone, and all-cause mortality: the role of emotional and social loneliness in the elderly during 19 years of follow-up. Psychosom Med. 2019; 81(6):521-526.
 27. Abell JG, Steptoe A. Why is living alone in older age related to increased mortality risk? A longitudinal cohort study. Age Ageing. 2021;50(6):2019-2024.
 28. Meemon N, Paek SC. Older adults living alone in Thailand: Socioeconomic inequality and its relation to unmet health needs. Asia-Pacific Soc Sci Rev. 2020; 20(4): 17–31.
 29. Jittapraneeraht S, Hathirat S, Boongird C, Kanhasing R. How do the Thai elders living alone in urban community plan for their health care?: A qualitative study in Bangkok Metropolitan. Srinagarind Med J. 2020; 35(4): 438-444. (in Thai)
 30. ศุภชัย ศรีสุชาติ, แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล, อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์. รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุ ตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม (E6) [ออนไลน์]. 15 กุมภาพันธ์ 2562. [อ้างเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2566]. จาก: https://www.dop.go.th/th/know/4/152.
 31. กรมกิจการผู้สูงอายุ. เหตุผลที่ควร “จ้างงานผู้สูงอายุ” [ออนไลน์]. 4 มีนาคม 2564. [อ้างเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2565]. จาก: https://www.dop.go.th/th/know/15/607.
 32. กรมกิจการผู้สูงอายุ. สิทธิและสวัสดิการ [ออนไลน์]. 22 มกราคม 2566. [อ้างเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2566]. จาก: https://www.dop.go.th/th/benefits.
 33. ธนิษฐา บุญพูล. การเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์. J Soc Synergy. 2021: 30-44.
 34. สุรศักดิ์ มุลศรีสุข, พงศ์ศักดิ์ ธรรมกุลศักดิ์. บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ตามลำพัง. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. 2565; 23(44): 104-112.
 35. Park NS, Lee BS, Chiriboga DA, Chung S. Loneliness as a mediator in the relationship between social engagement and depressive symptoms: Age differences among community-dwelling Korean adults. Health Soc Care Community. 2019;27(3):706-716.
 36. Heide LA, Willems CG, Spreeuwenberg MD, Rietman J, Witte L. Implementation of Care TV in care for the elderly: The effects on feelings of loneliness and safety and future challenges. Technol Disabil. 2012;24(4):283–291.