GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSNISSN 2697-4509 (Online)

GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSN 2697-4509 (Online)

Article

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2024 (1-10)

การเปรียบเทียบเครื่องมือ Modified-FRAX Hip Score กับ Thai-FRAT เพื่อประเมินโอกาสในการเกิดกระดูกสะโพกหักจากการหกล้มในผู้สูงอายุ

The Comparison of Modified-FRAX Hip Score and Thai-FRAT for Predicting Hip Fractures from Falls in Older Adults.

Abstract

ภาวะกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุเพิ่มอัตราการป่วย อัตราการตาย และเพิ่มโอกาสกระดูกหักซ้ำ เครื่องมือที่ใช้ประเมินการหกล้มกระดูกสะโพกหักมีหลากหลาย การเลือกใช้เครื่องมือแต่ละประเทศแตกต่างกันการศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบเครื่องมือ modified-FRAX Hip Score กับ Thai-FRAT มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโอกาสในการเกิดกระดูกสะโพกหักจากการล้มในผู้สูงอายุวิธีการศึกษาเป็นเชิงวิเคราะห์แบบภาพตัดขวาง โดยใช้ข้อมูลคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปในเขตอำเภอเมือง จังหวัดน่าน จากฐานข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขของสถานบริการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดน่านปีพ.ศ. 2564 มาคำนวณค่าคะแนนจากเครื่องมือประเมินทั้งสองชนิดจากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและหาความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือกับข้อมูลกระดูกสะโพกหักจากการบาดเจ็บที่ไม่รุนแรงจากฐานข้อมูลการรักษาในโรงพยาบาลน่านผลการศึกษาพบว่าจำนวนผู้สูงอายุ14,062 ราย ชาย 6,408 ราย (45.6%) หญิง 7,654 ราย (54.4%) กลุ่มผู้สูงอายุที่หกล้มกระดูกสะโพกหักมักเป็นกลุ่มที่มีอายุเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ไม่มีกระดูกสะโพกหัก (80.3 + 8.9, 69.6 + 7.4 ตามลำดับ) เส้น ROC curve ของเครื่องมือ modified-FRAX Hip Score ทำนายกระดูกสะโพกหักดีกว่า Thai-FRAT อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value<0.001, 95%CI 0.102-0.169)และค่าคะแนน modified-FRAX Hip Score เท่ากับ 2.15 มีดัชนีของ Youden สูงสุดเท่ากับ 0.506 และมีความไวเท่ากับร้อยละ 70.6 ความจำเพาะเท่ากับร้อยละ 80 สรุปได้ว่าเครื่องมือ modified-FRAX Hip Score สามารถใช้เป็นแบบคัดกรองการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุกลุ่มใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำช่วยทำนายโอกาสในการเกิดกระดูกสะโพกหักในอนาคตของผู้สูงอายุ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนป้องกันความเสี่ยงการหกล้มกระดูกสะโพกหักในระดับชุมชน ลดเวลา และลดค่าใช้จ่ายได้

Hip fractures in older people increase morbidity and mortality and increase the chance of recurrent fractures. There are a variety of tools used to assess falls and hip fractures. The selection of tools for each country is different. The objective of the study was to compare the modified-FRAX Hip score with Thai-FRAT to screen for hip fracture risk in older Thai adults. The study method was a cross-sectional analytic study of health screening data for the elderly 60 years and over in Muang District, Nan Province. The data from the public health office database in 2021 to calculate scores from both types of assessment tools. Statistical data analysis and the relationship between the tools and hip fracture data from nonfatal injuries from the Nan Hospital database were analyzed. Results indicated that the number of older people 60 years and over was 14,062 subjects, male 6,408 (45.6%), female 7,654 (54.4%). The older people group with hip fractures had a higher average age than those without hip fractures (80.3 ± 8.9 and 69.6 ± 7.4, respectively). The ROC curve showed that using the values of the modified-FRAX Hip score was significantly better than using Thai-FRAT for predicting hip fractures (p-value <0.001, 95%CI 0.102-0.169). Finding a suitable cut-off value using Youden's index, showed that the modified-FRAX Hip score at the cut-off score of 2.15 had the highest Youden's index of 0.506, with 70.6% sensitivity and 80% specificity. In conclusion, the modified-FRAX hip score is a screening method that can quickly and accurately screen large elderly populations. It can help predict the chances of future hip fractures in older people. The benefit is reducing costs and time-saving. It can be utilized in planning to prevent falls and hip fractures at the community level.

Keyword

แบบประเมินกระดูกหัก, กระดูกพรุน, กระดูกสะโพกหัก, แบบประเมินหกล้ม, ผู้สูงอายุ, หกล้ม

FRAX Hip score, Osteoporosis, hip fracture, Thai-FRAT, Elderly, Falling

Download:

References

 1. Cummings SR, Melton LJ. Epidemiology and outcomes of osteoporotic fractures. Lancet (London, England). 2002;359(9319):1761-1767.
 2. Ensrud KE, Ewing SK, Taylor BC, Fink HA, Stone KL, Cauley JA, et al. Frailty and risk of falls, fracture, and mortality in older women: the study of osteoporotic fractures. J GerontolA Biol Sci Med Sci. 2007; 62(7):744-751.
 3. Haentjens P, Magaziner J, Colón-Emeric CS, Vanderschueren D, Milisen K, Velkeniers B, et al. Meta-analysis: excess mortality after hip fracture among older women and men. Ann Intern Med. 2010;152(6):380-390.
 4. Mohd-Tahir NA, Li SC. Economic burden of osteoporosis-related hip fracture in Asia: a systematic review. Osteoporos Int. 2017;28(7):2035-2044.
 5. Cheung C-L, Ang SB, Chadha M, Chow ES-L, Chung Y-S, Hew FL, et al. An updated hip fracture projection in Asia: The Asian Federation of Osteoporosis Societies study. Osteoporos Sarcopenia. 2018;4(1):16-21.
 6. Sucharitpongpan W, Daraphongsataporn N, Saloa S, Philawuth N, Chonyuen P, Sriruanthong K, et al. Epidemiology of fragility hip fractures in Nan, Thailand. Osteoporos Sarcopenia. 2019;5(1):19-22.
 7. Shepstone L, Lenaghan E, Cooper C, Clarke S, Fong-Soe-Khioe R, Fordham R, et al. Screening in the community to reduce fractures in older women (SCOOP): a randomised controlled trial. Lancet. 2018;391(10122):741-747.
 8. Lusardi MM, Fritz S, Middleton A, Allison L, Wingood M, Phillips E, et al. Determining risk of falls in community dwelling older adults: a systematic review and meta-analysis using posttest probability. J Geriatr Phys Ther. 2017;40(1):1-36.
 9. Chen SJ, Chen YJ, Cheng CH, Hwang HF, Chen CY, Lin MR. Comparisons of different screening tools for identifying fracture/osteoporosis risk among community-dwelling older people. Medicine (Baltimore). 2016;95(20):e3415. doi: 10.1097/MD.0000000000003415.
 10. Park SH. Tools for assessing fall risk in the elderly: a systematic review and meta-analysis. Aging Clin Exp Res. 2018;30(1):1-16.
 11. Teeratakulpisarn N, Charoensri S, Theerakulpisut D, Pongchaiyakul C. FRAX score with and without bone mineral density: a comparison and factors affecting the discordance in osteoporosis treatment in Thais. Arch Osteoporos. 2021;16(1):44.doi: 10.1007/s11657-021-00911-y.
 12. Thiamwong L, Thamarpirat J, Maneesriwongul W, Jitapunkul S. Thai falls risk assessment test (Thai-FRAT) developed for community-dwelling Thai elderly. J Med Assoc Thai. 2008;91(12):1823-1831.
 13. Chotiyarnwong P, McCloskey EV, Harvey NC, Lorentzon M, Prieto-Alhambra D, Abrahamsen B, et al. Is it time to consider population screening for fracture risk in postmenopausal women? A position paper from the International Osteoporosis Foundation Epidemiology/Quality of Life Working Group. Arch Osteoporos. 2022;17(1):87. doi: 10.1007/s11657-022-01117-6.
 14. Kanis JA, Johansson H, Oden A, Cooper C, McCloskey EV; Epidemiology and Quality of Life Working Group of IOF. Worldwide uptake of FRAX. Arch Osteoporos. 2014;9:166. doi: 10.1007/s11657-013-0166-8.
 15. Vandenput L, Johansson H, McCloskey EV, Liu E, Åkesson KE, Anderson FA, et al. Update of the fracture risk prediction tool FRAX: a systematic review of potential cohorts and analysis plan. Osteoporos Int. 2022;33(10):2103-2136.
 16. Kanis JA, Johansson H, Harvey NC, McCloskey EV. A brief history of FRAX. Arch Osteoporos. 2018 ; 13(1):118. doi: 10.1007/s11657-018-0510-0.
 17. Siris ES, Baim S, Nattiv A. Primary care use of FRAX: absolute fracture risk assessment in postmenopausal women and older men. Postgrad Med. 2010;122(1):82-90.
 18. Unnanuntana A, Gladnick BP, Donnelly E, Lane JM. The assessment of fracture risk. J Bone Joint Surg Am. 2010;92(3):743-753.
 19. Inderjeeth CA, Raymond WD. Case finding for the primary prevention of fragility fractures with FRAX (without BMD) in those over 70 years: Reducing the reliance on BMD as the primary tool. Int J Clin Rheumatol. 2018;13(1):20–27.
 20. Tamaki J, Iki M, Kadowaki E, Sato Y, Kajita E, Kagamimori S, et al. Fracture risk prediction using FRAX®: a 10-year follow-up survey of the Japanese Population-Based Osteoporosis (JPOS) cohort study. Osteoporos Int. 2011;22(12):3037-3045.
 21. Simpkins RC, Downs TN, Lane MT. FRAX prediction with and without bone mineral density testing. Fed Pract. 2017;34(5):40-43.
 22. Kim JW, Koh JM, Park JH, Chang JS. Validation of FRAX without BMD: an age-related analysis of the Fifth Korean National Health and Nutrition Examination Survey (KNHANES V-1, 2010). Bone. 2015;75:27-31.
 23. Azagra R, Roca G, Encabo G, Aguyé A, Zwart M, Güell S, et al. FRAX® tool, the WHO algorithm to predict osteoporotic fractures: the first analysis of its discriminative and predictive ability in the Spanish FRIDEX cohort. BMC MusculoskeletDisord. 2012;13:204. doi: 10.1186/1471-2474-13-204.
 24. Yang S, Leslie WD, Morin SN, Lix LM. Administrative healthcare data applied to fracture risk assessment. Osteoporos Int. 2019;30(3):565-371.
 25. Geetha J, Sakthivadivel V, Gaur A. Assessment of fall risk in elderly rural population. Maedica (Bucur). 2021;16(4):609-614.
 26. Landi F, Calvani R, Ortolani E, Salini S, Martone AM, Santoro L, et al. The association between sarcopenia and functional outcomes among older patients with hip fracture undergoing in-hospital rehabilitation. Osteoporos Int. 2017;28(5):1569-1576.
 27. Di Monaco M, Vallero F, Di Monaco R, Tappero R. Prevalence of sarcopenia and its association with osteoporosis in 313 older women following a hip fracture. Arch GerontolGeriatr. 2011;52(1):71-74.
 28. Udomwech T, Anusornvongchai T. The Association of sarcopenia and elderly hip fracture. J Department Med Serv. 2020;45(3):51–58.
 29. Hong W, Cheng Q, Zhu X, Zhu H, Li H, Zhang X, et al. Prevalence of sarcopenia and its relationship with sites of fragility fractures in elderly Chinese men and women. PLoS One. 2015 Sep 14;10(9):e0138102. doi: 10.1371/journal.pone.0138102.
 30. Yong EL, Logan S. Menopausal osteoporosis: screening, prevention and treatment. Singapore Med J. 2021;62(4):159-166.
 31. Martínez Pérez JA, Palacios S, García FC, Pérez M. Assessing osteoporosis risk factors in Spanish menopausal women. Gynecol Endocrinol. 2011;27(10):807-813.
 32. Kanis JA, Cooper C, Rizzoli R, Reginster JY; Scientific Advisory Board of the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO) and the Committees of Scientific Advisors and National Societies of the International Osteoporosis Foundation (IOF). Executive summary of the European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. Calcif Tissue Int. 2019;104(3):235-238.
 33. Watts NB. Postmenopausal osteoporosis: a clinical review. J Womens Health (Larchmt). 2018 ; 27(9):1093-1096.
 34. Cosman F, de Beur SJ, LeBoff MS, Lewiecki EM, Tanner B, Randall S, et al. Clinician's guide to prevention and treatment of osteoporosis. Osteoporos Int. 2014;25(10):2359-2381.
 35. Edwards MH, Dennison EM, Aihie Sayer A, Fielding R, Cooper C. Osteoporosis and sarcopenia in older age. Bone. 2015;80:126-130.
 36. Li G, Thabane L, Papaioannou A, Ioannidis G, Levine MA, Adachi JD. An overview of osteoporosis and frailty in the elderly. BMC MusculoskeletDisord. 2017;18(1):46. doi: 10.1186/s12891-017-1403-x.
 37. Fabbri E, Zoli M, Gonzalez-Freire M, Salive ME, Studenski SA, Ferrucci L. Aging and multimorbidity: new tasks, priorities, and frontiers for integrated gerontological and clinical research. J Am Med Dir Assoc. 2015;16(8):640-647.
 38. Fielding RA, Vellas B, Evans WJ, Bhasin S, Morley JE, Newman AB, et al. Sarcopenia: an undiagnosed condition in older adults. Current consensus definition: prevalence, etiology, and consequences. International working group on sarcopenia. J Am Med Dir Assoc. 2011;12(4):249-56.
 39. Hopewell S, Adedire O, Copsey BJ, Boniface GJ, Sherrington C, Clemson L, et al. Multifactorial and multiple component interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database Syst Rev. 2018;7(7):CD012221. doi: 10.1002/14651858.CD012221.pub2.
 40. Sinaki M, Brey RH, Hughes CA, Larson DR, Kaufman KR. Balance disorder and increased risk of falls in osteoporosis and kyphosis: significance of kyphotic posture and muscle strength. Osteoporos Int. 2005; 16(8):1004-10.
 41. Silverman SL, Calderon AD. The utility and limitations of FRAX: A US perspective. CurrOsteoporos Rep. 2010;8(4):192-7.
 42. Lekamwasam S. The diversity of Fracture Risk Assessment Tool (FRAX)-based intervention thresholds in Asia. Osteoporos Sarcopenia. 2019;5(4):104-108.
 43. Sribenjalak D, Charoensri S, Pongchaiyakul C. An optimal intervention threshold of FRAX in postmenopausal Thai women. Arch Osteoporos. 2022;17(1):21. doi: 10.1007/s11657-022-01058-0.
 44. Kitcharanant N, Vanitcharoenkul E, Unnanuntana A. Validity and reliability of the self-rated fall risk questionnaire in older adults with osteoporosis. BMC MusculoskeletDisord. 2020;21(1):757. doi: 10.1186/s12891-020-03788-z.
 45. Ou LC, Chang YF, Chang CS, Chao TH, Lin RM, Sun ZJ, et al CH. Relationship between the FRAX® score and falls in community-dwelling middle-aged and elderly people. Osteoporos Sarcopenia. 2016;2(4):221-227