GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSNISSN 2697-4509 (Online)

GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSN 2697-4509 (Online)

Issue

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2

Online

พฤษภาคม-สิงหาคม 2020

หน้า: 47-63, 64-72, 73-80, 81-94

PDF

บทบรรณาธิการ

วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 จัดพิมพ์ขึ้นในช่วงระยะเวลาหลังภาวะโควิท 19 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการผ่านสื่อออนไลน์ทวีความสำคัญมากขึ้น ในการเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความรู้ในสาขาต่างๆ ซึ่งวารสารได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดให้มีวารสารอิเลคทรอนิกส์ คู่ขนานกับวารสารแบบจัดพิมพ์ ซึ่งส่งผลให้จะได้รับการตอบรับตีพิมพ์ มีการเผยแพร่โดยทันที สำหรับผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ที่ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมในการจัดทำต้นฉบับบทความสามารถติดต่อสอบถามได้ในช่องทางต่างๆ ที่ระบุไว้


นิพนธ์ต้นฉบับ

1. การเปรียบเทียบประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี

 • ปารีส ผุยพาณิชย์สิริ, สมพร สังขรัตน์, ศิรินันท์ บริพันธกุล,ศศิภา จินาจิ้น,สุพิชชพงศ์ ธนาเกียรติภิญโญ, กัลยพร นันทชัย, บุษย์ณกมล เรืองรักเรียน
 • (47-63)
 • Abstract | PDF

2. สภาวะการใส่ฟันเทียมและการเข้าถึงบริการทันตกรรมในผู้สูงอายุชนบทไทย

 • สุวัฒน์ ตันยะ, พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ , ธิดาพร แซ่ลิ่ม
 • (64-72)
 • Abstract | PDF

3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครราชสีมา

 • มะลิ โพธิพิมพ์1, วลัญช์ชยา เขตบำรุง1, จุน หน่อแก้ว1, วรารัตน์ สังวะลี1, วาสุกรี เชวงกูล1, วรรณศรี แววงาม2
 • (73-80)
 • Abstract | PDF

รายงานผู้ป่วย หรือ กรณีศึกษา

1. กรณีศึกษาผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม: แผนการพยาบาลอย่างครอบคลุม

 • ปิติพร สิริทิพากร
 • (81-94)
 • Abstract | PDF