GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSNISSN 2697-4509 (Online)

GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSN 2697-4509 (Online)

Issue

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1

Hard copy

มกราคม-เมษายน 2021

หน้า: 01-10, 11-22, 23, 24, 25-26, 27, 28, 29, 30

บทบรรณาธิการ

วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เล่มที่ 1 พ.ศ.2564 ประกอบด้วยบทความนิพนธ์ต้นฉบับซึ่งเป็นบทความวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตมิติสุขภาพช่องปากกับจำนวนฟันที่เหลือในช่องปากของผู้สูงอายุไทยในชนบทภาคเหนือ (Oral health-related quality of life and the number of remaining teeth among Rural Thai older people in Northern Thailand) และ บททบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ: การพยาบาลเพื่อป้องกันตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Postoperative Delirium in Older Adults: Empirical Evidence-Based Nursing Intervention for Prevention) และบทคัดย่อจำนวน 7 เรื่อง จากงานประชุมวิชาการประจำปี 2564 ของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย โดยบทคัดย่อดังกล่าวได้รับการประเมินพิจารณาตามเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

สืบเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโควิด 19 ในระลอกใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของ พ.ศ. 2564 วารสารฯ จึงเปิดช่องทางพิเศษสำหรับการตีพิมพ์บทเผยแพร่บทความ บทความอย่างย่อ หรือจดหมายถึงบรรณาธิการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโควิด 19 เช่นเดียวกับ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมาและรวมทั้งยังได้เปิดวารสารอิเล็กทรอนิกส์คู่ขนานกับวารสารเอกสารแบบเดิม เพื่อให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่เป็นปัจจุบันได้คล่องตัวมากขึ้น หากสมาชิกของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย และนักวิชาการทางด้านพฤฒาวิทยาทั้งทางการแพทย์ ด้านสังคมศาสตร์และด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้สนใจตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ขอเชิญศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ https://journalggm.org และติดต่อสอบถามได้ที่ อีเมล์ journal.ggm@gmail.com วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุยินดีเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยมีการพิจารณาคุณภาพผลงานและให้คำแนะนำอย่างสร้างสรรค์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ครอบคลุมทุกสาขา


นิพนธ์ต้นฉบับ

1. คุณภาพชีวิตมิติสุขภาพช่องปากกับจำนวนฟันที่เหลือในช่องปากของผู้สูงอายุไทยในชนบทภาคเหนือ

 • สิริพร สาสกุล1, สุวัฒน์ ตันยะ2*, พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์3
 • (01-10)
 • Abstract | PDF

บทความปริทัศน์

1. ภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุ: การพยาบาลเพื่อป้องกันตามหลักฐานเชิงประจักษ์

 • เอมปภา ปรีชาธีรศาสตร์
 • (11-22)
 • Abstract | PDF

บทคัดย่อจากงานประชุมวิชาการ

1. Enhanced Sensitivity of Screening Tools for Sarcopenia

 • Sawana Srirattanawong MD*, Sasarach Borwonnuntadach RN***, Doungchit Modjod RN***, Chonticha Laksamina RN***, Prasert Assantachai MD FRCP**
 • (23)
 • Abstract | PDF

2. Incidence and Associated Factors of 30-Day Unplanned ER Revisits or Readmissions in Medical Frail Older Patients

 • Maytinee Srisubin MD*, Varalak Srinonprasert MD*, Patumporn Suraarunsumrit MD*
 • (24)
 • Abstract | PDF

3. Factors Associated with Unintentional Weight Loss in a University Hospital Geriatric Outpatient Clinic

 • Chuthamas Sripongpunkul, MD.*, Aisawan Petchlorlian, MD.**, Tanchanok Chattaris, MD.*,
 • (25-26)
 • Abstract | PDF

4. Association between Frailty and Postoperative Cognitive Dysfunction in the Elderly Undergoing Major Elective Surgery

 • Chanya Wuthikraikun MD* , Varalak Srinonprasert MD*, Arunotai Siriussawakul MD**,
 • (27)
 • Abstract | PDF

5. The New Cut-Off Value of OSTA for Osteoporosis Screening in the Thai Elderly

 • Chintrai Thavonlun MD*, Tanawan Kongmalai**, Parbtawan Potalay***, Thitiya Jenjirojpipat***, Bongkot Wiriya***, Patumporn Suraarunsumrit MD*, Titima Wongviriyawong MD*
 • (28)
 • Abstract | PDF

6. Gut Microbiome and Alzheimer’s Disease in Thai Population

 • Mallika Chuansangeam MD*, Pagakrong Wanapaisan PhD**, Weerasak Muangpaisan MD***
 • (29)
 • Abstract | PDF

7. Differences in Body Composition of Active Urban Community-Dwelling Middle-Aged, Youngest-Old, Middle-Old, and Oldest-Old Adults

 • Somnuke Gulsatitporn*, Praew Chantarasinlapin**, Watcharee Boonlue**, Phusita Bolisutthikul*
 • (30)
 • Abstract | PDF