GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSNISSN 2697-4509 (Online)

GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSN 2697-4509 (Online)

Issue

ปีที่ 20 ฉบับที่ 3

Online

กันยายน-ธันวาคม 2021

หน้า: 81-86, 87-97, 98-111, 112-124, 125-140

PDF

บทบรรณาธิการ

วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เล่มที่ 3 ปีที่ 20 ฉบับสุดท้ายของ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าวารสารฉบับนี้ มีบทความครบทุกประเภท ตั้งแต่ บทความสั้นซึ่งเปิดรับเฉพาะประเด็นสำคัญเร่งด่วนในปัจจุบัน ซึ่งในที่ปีนี้ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะการระบาดของโควิท 19 ที่มีผลกระทบระยะยาวกับผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น นิพนธ์ต้นฉบับซึ่งเป็นบทความวิจัย บทความกรณีศึกษา และบทความปริทัศน์ แนวทางการดูแลผู้สูงที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบแยกกักตัวที่บ้าน (home Isolation) สำหรับแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  รวมทั้งเป็นที่น่าสังเกตว่า แต่ละบทความมีองค์ประกอบทางวิชาการทั้งบริบทสุขภาพผู้สูงอายุ และบริบททางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และระบบสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง จึงกล่าวได้ว่า วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ได้ทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้านพฤฒาวิทยาที่เป็นพหุศาสตร์ ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้กองบรรณาธิการต้องขอขอบคุณผู้นิพนธ์ที่ให้ความสนใจส่งบทความมาให้พิจารณาเผยแพร่ และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความทุกท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาพิจารณาบทความต่างๆ และให้คำแนะนำ เพื่อให้บทความที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้มีมาตรฐานทางวิชาการ และผู้นิพนธ์ก็ยังได้รับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานวิชาการต่อไป 

บทความสั้น

1. การจัดการดูแล ภาวะ Long COVID ในผู้สูงอายุ

 • จิราวรรณ เผื่อแผ่, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
 • (81-86)
 • Abstract | PDF

นิพนธ์ต้นฉบับ

1. อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมการตลาดต่อการเข้ารับบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

 • มลฤดี พัฒนพงษ์1 ธีระวุธ ธรรมกุล2 อารยา ประเสริฐชัย2
 • (87-97)
 • Abstract | PDF

2. การธำรงกำลังคนด้านสุขภาพสำหรับการให้บริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

 • นงลักษณ์ พะไกยะ, ศิริพันธ์ สาสัตย์, วาสินี วิเศษฤทธิ์ และ ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม
 • (98-111)
 • Abstract | PDF

รายงานผู้ป่วย หรือ กรณีศึกษา

1. การใช้เลเซอร์ความเข้มต่ำกลไกปรับสมดุลชีวภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงวัยในหน่วยบริการปฐมภูมิ; กรณีศึกษา

 • ศจี สัตยุตม์1,4, สุวัฒน์ ตันยะ2,4, ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร3,4
 • (112-124)
 • Abstract | PDF

บทความปริทัศน์

1. แนวทางการดูแลผู้สูงอายุที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

 • ประเสริฐ อัสสันตชัย1,5, สกานต์ บุนนาค2, วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล1,5, วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ1,5, อรพิชญา ศรีวรรโณภาส1, พัณณิดา วัฒนพนม1, สายรัตน์ นกน้อย3, ศิรินภา ศิริพร ณ ราชสีมา3, ปณิตา ลิมปะวัฒนา4, หฤษฎ์ ปัณณะรัส5, วีรศักดิ์ เมืองไพศาล1,5
 • (125-140)
 • Abstract | PDF