GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSNISSN 2697-4509 (Online)

GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSN 2697-4509 (Online)

Issue

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1

Online

มกราคม-เมษายน 2022

หน้า: e01, e02, e03

นิพนธ์ต้นฉบับ

1. E01: ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุที่เข้ารับการบริการในห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า : การศึกษาเชิงผสมผสาน

  • สัณหวัช โสประทุม*, พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ*, ทนงสรรค์ เทียนถาวร**, สุภัชฌา เก่งพานิช*
  • (e01)
  • Abstract | PDF

2. E02: ผลของโปรแกรมอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุต่อความรู้เจตคติและความมั่นใจในการดูแลในชุมชน

  • ยาใจ สิทธิมงคล*, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์**, ธัญยรัชต์ องค์มีเกียรติ**, นารีรัตน์ จิตรมนตรี**, พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร**, จิราวรรณ วิทยานุกรณ์**, ศิริลักษณ์ ผมขาว**
  • (e02)
  • Abstract | PDF

3. E03: เกมดิจิทัลสำหรับป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

  • วนษา สินจังหรีด*, ภักศจีภรณ์ ขันทอง**
  • (e03)
  • Abstract | PDF