GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSNISSN 2697-4509 (Online)

GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSN 2697-4509 (Online)

Issue

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1

Online

มกราคม-เมษายน 2022

หน้า: 1-11, e02

นิพนธ์ต้นฉบับ

1. ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุที่เข้ารับการบริการในห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า : การศึกษาเชิงผสมผสาน

  • สัณหวัช โสประทุม1 พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ1 ทนงสรรค์ เทียนถาวร2 สุภัชฌา เก่งพานิช1
  • (1-11)
  • Abstract | PDF

2. เกมดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม

  • วนษา สินจังหรีด
  • (e02)
  • Abstract | PDF