GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSNISSN 2697-4509 (Online)

GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSN 2697-4509 (Online)

Issue

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1

Hard copy

มกราคม-มิถุนายน 2024

หน้า: 1-10, 11-20, 21, 22-23, 24, 25-26, 27-28, 29-30, 31-32

PDF

บทบรรณาธิการ

     วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ฉบับแรก ของ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเพื่อประเมินโอกาสในการเกิดกระดูกสะโพกหักซึ่งยังเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตลดลง และการศึกษาวิจัยโดยใช้โมเดลการประเมินปัจจัยของผู้สูงอายุที่เข้าถึงบริการทางทันตกรรมในโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังประกอบด้วย บทคัดย่ออย่างยาวที่สรุปงานวิจัยซึ่งได้นำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย จำนวน 7 เรื่อง ทั้งหมดได้ผ่านการทบทวนจากผู้ทรงคุณวุฒิและบรรณาธิการด้วยมาตรฐานเช่นเดียวกับการประเมินบทความของวารสาร
     สำหรับการจัดพิมพ์วารสารตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป จะตีพิมพ์ในลักษณะรูปเล่มจำนวน 2 เล่มต่อปี และมีวารสารอิเลกทรอนิกส์ที่ปรับตามรูปแบบสากลที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ตลอด เมื่อบทความได้รับการตอบรับตีพิมพ์จากบรรณาธิการ และผู้นิพนธ์ได้ส่งเอกสารรับรองให้ตีพิมพ์หลังจากตรวจสอบต้นฉบับแล้ว บทความจะได้รับการนำขึ้นเผยแพร่ในวารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแบบอิเลกทรอนิกส์ที่สามารถใช้อ้างอิงทางวิชาการได้
     ในโอกาสนี้ขอต้อนรับกองบรรณาธิการวารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุชุดปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิครอบคลุมทุกสหวิชาชีพที่เกี่ยวกับข้องกับศาสตร์ผู้สูงอายุ โดยทุกท่านมีประสบการณ์ทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่งานด้านผู้สูงอายุและเป็นผู้ทบทวนบทความในสาขาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการและนักวิจัยด้านผู้สูงอายุได้ส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร ซึ่งในปัจจุบันวารสารได้รับการสนับสนุนการจัดพิมพ์และดำเนินการจากสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย จึงไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าตีพิมพ์เผยแพร่ได้อย่างใด รวมทั้งยังมีระบบให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตีพิมพ์สามารถติดต่อได้ทาง อีเมล journal.ggm@gmail.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0803538196 เพื่อนัดหมายพบบรรณาธิการหรือกองบรรณาธิการที่ยินดีให้คำแนะนำเพื่อช่วยเชื่อมต่อองค์ความรู้ด้านพฤฒาวิทยาให้ก้าวหน้าต่อไป

นิพนธ์ต้นฉบับ

1. การเปรียบเทียบเครื่องมือ Modified-FRAX Hip Score กับ Thai-FRAT เพื่อประเมินโอกาสในการเกิดกระดูกสะโพกหักจากการหกล้มในผู้สูงอายุ

 • อัญชลี สีกัน, สุพรรษา ยาใจ, วรพงษ์ สุจริตพงษ์พันธ์
 • (1-10)
 • Abstract | PDF

2. A Study Utilizing Anderson's Model: Exploring Factors Associated with Dental Attendance Among Older Patients at a University Dental Hospital in Thailand

 • Narongrit Nampikul, Sathirakorn Pongpanich, Nithimar Sermsuti-anuwat
 • (11-20)
 • Abstract | PDF

บทคัดย่อจากงานประชุมวิชาการ

1. Systematic Review and Meta-Analysis Examining the Effects of Multidisciplinary Care Models on Outcomes of Hip Fracture Patients

 • Veeraphat Phoocharoenpaiboon, Wilailak Saengsri, Roongnapa Khampang, Varalak Srinonprasert,
 • (21)
 • Abstract | PDF

2. Validation of Self Application-Based Malnutrition and Limited Mobility Screening Tool Compare to Standard Diagnostic Tools in Older Adults

 • Panvadee Tanaviboon, Weerasak Muangpaisan, Angkana Jongsawadipatana, Pitiporn Siritipakorn, Somboon Intalapaporn
 • (22-23)
 • Abstract | PDF

3. T Cell Subpopulation Alterations and Their Associations with Age and Frailty Status in Thai Community-Dwelling Older People

 • Jarupa Soongsathitanon, Ticha Homjan, Prasert Assantachai, Chanachai Sae-Lee, Monthira Thammasalee, Tararaj Dharakul
 • (24)
 • Abstract | PDF

4. การศึกษาปัญหาและความต้องการการดูแลในผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน จังหวัดภูเก็ต

 • รัชนี รัตนเมืองเพรียว, ขนิษฐา พรมกระโทก
 • (25-26)
 • Abstract | PDF

5. การพัฒนารูปแบบการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคต่อมลูกหมากโตในยุคดิจิทัลงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลลำปาง

 • อภินภัส ประจวบ
 • (27-28)
 • Abstract | PDF

6. ความชุกและความสัมพันธ์ระหว่างโรคข้อเข่าเสื่อมกับความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปี 2566

 • พัชรณัญญ์ มหาชื่นใจ, นันทพร พงค์เผ่าพูน , ณัฐฬล เวิดขุนทด
 • (29-30)
 • Abstract | PDF

7. Transferring Laser Therapies for Oral Health Care of Older People: A Multicenter Study

 • Suwat Tanya, Piyachat Patcharanuchat, Patcharawan Srisilapanan, Sajee Sattayut,
 • (31-32)
 • Abstract | PDF