GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSNISSN 2697-4509 (Online)

GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSN 2697-4509 (Online)

Issue

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2-3

พฤษภาคม-ธันวาคม 2562

หน้า: 45-55, 56-65, 66-78, 79-89, 90-101

1. ภาวะกระดูกขากรรไกรตายเนื่องจากยาในผู้สูงอายุ

 • ปิยาภรณ์ หงษา1, สุปรียา ตันพลีรัตน์2
 • พฤษภาคม-ธันวาคม 2562 (45-55)
 • Abstract | PDF

2. ประสิทธิภาพของกิจกรรมพืชสวนและพืชสวนบำบัดสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยสมองเสื่อม

 • จักริน ตาลาวนิช1, วีรศักดิ์ เมืองไพศาล2
 • พฤษภาคม-ธันวาคม 2562 (56-65)
 • Abstract | PDF

3. ความสามารถในการทำงานลดลงของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

 • ปทุมพร สุรอรุณสัมฤทธิ์, วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ
 • พฤษภาคม-ธันวาคม 2562 (66-78)
 • Abstract | PDF

4. กรณีีศึึกษา: อาการปวดหลัังที่่มีีสััญญาณเตืือนในผู้้สููงอายุุ

 • เอกภพ หมอกพรม1, ธััญชนก จััตตารีีส์์1, กฤตภาส จุุลกะทััพพะ2, วีีรศัักดิ์์ เมืืองไพศาล2
 • พฤษภาคม-ธันวาคม 2562 (79-89)
 • Abstract | PDF

5. ผลของการส่งเสริมทันตสุขภาพในคนพิการโดยการเยี่ยมบ้านโดยทันตบุคลากร และไม่ใช่ทันตบุคลากร ของอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

 • อัญชลี กิติวิริยกุล1 นิตยา เพ็ญศิรินภา2 ธีระวุธ ธรรมกุล2
 • พฤษภาคม-ธันวาคม 2562 (90-101)
 • Abstract | PDF