GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSNISSN 2697-4509 (Online)

GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSN 2697-4509 (Online)

Issue

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

Online

มกราคม-เมษายน 2020

หน้า: 5-8, 1-4, 9-12, 13-25, 26, 27, 28, 29, 30, 31-32, 33, 34-36, 37, 38-39

PDF

บทบรรณาธิการ

วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 จัดทำขึ้นในช่วงที่เกิดการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเริ่มระบาดตั้งแต่ พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา ไวรัสชนิดนี้ติดต่อได้ง่าย ส่งผ่านแพร่กระจายได้แม้จากผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ปรากฏอาการป่วย สามารถลุกลามเข้าสู่ทางเดินหายใจส่วนล่างทำให้เกิดปอดบวมและระบบทางเดินหายใจล้มเหลวได้ ในทางคลินิกมีชื่อเรียกว่า The Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้ COVID-19 เป็นภาวะการระบาดแพร่กระจายวงกว้างทั่วโลกที่เรียกว่า pandemic เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งภาวะดังกล่าว ส่งผลกระทบรุนแรงต่อกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวทางระบบและกลุ่มผู้สูงอายุ วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเป็นสื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัยและก่อประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจ เป็นที่พึ่งพิงทางวิชาการของสังคม จึงได้จัดทำช่องทาง pre-print และ fast reviewสำหรับประเด็น COVID-19 กับผู้สูงอายุโดยทันที วารสารฉบับนี้จึงประกอบด้วย แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิท-19 อันมีที่มาจากการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบของผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุถึง 5 สมาคมวิชาชีพ บทความดังกล่าวนำเสนอทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และมีบทความสั้นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข่าวกับผู้สูงอายุในภาวการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 นอกจากนี้ยังมีบทความปริทัศน์เกี่ยวกับสารสกัดกัญชาที่มีผลต่อผู้สูงอายุ ซึ่งรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจากการเอกสารอ้างอิงจำนวนกว่า 50 รายการ และในปีนี้วารสารได้ปรับปรุงการประเมินบทคัดย่อจากการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2563 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สากลจึงได้ตีพิมพ์บทคัดย่อที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของวารสาร จำนวน 10 เรื่อง จากจำนวนที่ส่งมาเข้าสู่การพิจารณาทั้งสิ้น 22 เรื่อง

สำหรับผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย(Thai Journal  Citation Index Center) -TCIรอบที่ 4 วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุได้รับพิจารณาให้อยู่ใน TCI 2 ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 ถึง 2567 ความสำเร็จนี้มีที่มาจากการสนับสนุนของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ความกรุณาให้ข้อชี้แนะของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการทุกท่าน ในทุกๆ สาขา ความเข้มแข็งร่วมมือร่วมใจของกองบรรณาธิการ และความสนใจส่งบทความทางวิชาการที่มีคุณค่าจากผู้นิพนธ์ทุกท่าน ซึ่งต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ปัจจุบันวารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุได้มีการพัฒนา online first published journal ขึ้นอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันในโอกาสนี้จึงใคร่ขอเชิญชวนให้นักวิชาการและผู้สนใจได้กรุณาส่งบทความมารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อความก้าวหน้าของศาสตร์พฤฒาวิทยา และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมไทยและสังคมโลก ต่อไป


บทความสั้น

1. แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19

 • สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย, สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, สมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
 • (5-8)
 • Abstract | PDF

2. A Guideline to Care for Older Persons During the COVID-19 Pandemics

 • Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine, Institute of Geriatric Medicine, Department of Medical Services, Ministry of Public Health, Bureau of Elderly Health, Department of Health, Ministry of Public Health, Division of Mental Health Promotion and Development, Department of Mental Health, Ministry of Public Health, The Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association of Thailand
 • (1-4)
 • Abstract | PDF

3. การสื่อสารข่าวกับผู้สูงวัยในภาวะการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

 • พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์1, อดิศักดิ์ จำปาทอง2, สิริพร สาสกุล3
 • (9-12)
 • Abstract | PDF

นิพนธ์ต้นฉบับ

1. กัญชากับโรคที่มีความเสื่อมของระบบประสาทในผู้สูงอายุ

 • นพ.หฤษฎ์ ปัณณะรัส ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
 • (13-25)
 • Abstract | PDF

บทคัดย่อจากงานประชุมวิชาการ

1. Multidisciplinary Team Intervention to Improve the Quality of Care for Frail Older Persons; a Model for Transitional Care from Hospital to Community in an Urban Area, a Preliminiary Result.

 • Pornwanad Saengsuri*, Varalak Srinonprasert*, Arunotai Siriussawakul*, Titima Wongviriyawong*, Unchana Sura-amonrattana*, Maytinee Srisubin*, Pacha Sinthornkasem*, Suthisa Pitiyan*, Sunit Jarungjitaree*, Yuwadee Paokantarakorn*, Patumporn Suraarunsumrit*, Thanarat Suansanae**
 • (26)
 • Abstract | PDF

2. Association of Sarcopenia and Vitamin D Status in Older Adults from Tertiary Care Level Geriatric Outpatient Unit

 • Thongchai Sawatmongkonkun*, Orapitchaya Krairit*, Daruneewan Warodomwichit**
 • (27)
 • Abstract | PDF

3. Outcome after Implementation of Acute Geriatric Hip Fracture: Fast Track in Siriraj

 • Unchana Sura-amonrattana*, Varalak Srinonprasert*, Aasis Unnanuntana**, Direk Tantigate**,
 • (28)
 • Abstract | PDF

4. Reliability and Validity Study of the Thai Version of the Pain Assessment in Advanced Dementia

 • Natthapapath Boonsawat MD*, Patumporn Suraarunsumrit MD*, Sahatsa Mandee, MD***, Sutisa Pitiyan, RN, APN*, Napaporn Pengsorn, RN**, Varalak Srinonprasert MD*, Titima Wongviriyawong MD*
 • (29)
 • Abstract | PDF

5. The Prevalence of Cognitive Frailty, Pre-Frailty Among the Elderly in Bangkok Metropolitan Area: A Multicenter Study of Hospital-Based Outpatient Clinic

 • Panuwat Wongtrakulruang*, Weerasak Muangpaisan**, Bubpha Panpradup***, Aree Tawatwattananun****, Monchai Siribamrungwong*****, Sasinapha Tomongkon******
 • (30)
 • Abstract | PDF

6. การศึกษาภาวะเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้สูงอายุโรคมะเร็งหลังได้รับยาเคมีบำบัด

 • กิติยา พงษ์สุพต* จุฑารัตน์ ฉิมเรือง** ชายแดน อินต๊ะปา***
 • (31-32)
 • Abstract | PDF

7. Tooth Loss and Risk Indicators in Older Adults in Central Thailand

 • Supaporn Chatrchaiwiwatana*, Mookhda Siritapetawee*
 • (33)
 • Abstract | PDF

8. การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อมเครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ

 • คมเนตร สกุลธนะศักดิ์* สิทธิพันธุ์ จันทร์พงษ์* พูนสุข ทองเสี่ยน* ศิริลาวัลย์ เพิ่มทรัพย์* พัขมณ อินตะนัย*
 • (34-36)
 • Abstract | PDF

9. Relationship between Physical and Cognitive Performance Among Community-Dwelling Urban Older Adults

 • Somnuke Gulsatitporn*, Phusita Bolisutthikul*
 • (37)
 • Abstract | PDF

10. อุบัติการณ์และปัจจัยทำนายภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุหลังผ่าตัด

 • กนกกาญจน์ กองพิธี* ดาราวรรณ อักษรวรรณ* วาสิฎฐี เศษวงศ์* ณัฐวดี บุญเรือง* พลากร สุรกุลประภา**
 • (38-39)
 • Abstract | PDF