GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSNISSN 2697-4509 (Online)

GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSN 2697-4509 (Online)

Article

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2023 (e03)

E03 : การป้องกันภาวะอ้วนร่วมกับมวลกล้ามเนื้อน้อยในผู้สูงอายุ

E03 : Preventive Strategies for Sarcopenic Obesity in Older Adults

Abstract

ภาวะอ้วนร่วมกับมวลกล้ามเนื้อน้อย (sarcopenic obesity, SO) เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขทั่วโลก เนื่องมาจากการขยายตัวของประชากรผู้สูงอายุและปัญหาภาวะอ้วน โดยภาวะอ้วนร่วมกับมวลกล้ามเนื้อน้อยประกอบด้วยภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย (sarcopenia) และภาวะอ้วน (obesity) ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อสุขภาพหลายประการรวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และเนื่องจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือพฤติกรรมจัดเป็นมาตรการหลักในการป้องกันและดูแลรักษาภาวะอ้วนร่วมกับมวลกล้ามเนื้อน้อย ดังนั้นบทความฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อแสดงมาตรการในการป้องกันภาวะอ้วนร่วมกับมวลกล้ามเนื้อน้อย ในผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นที่การปรับโภชนาการและการออกกำลังกาย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เกี่ยวกับการป้องกันและการจัดการภาวะอ้วนร่วมกับมวลกล้ามเนื้อน้อยมีจำกัด และนอกจากนี้นิยามของภาวะดังกล่าวมีความแตกต่างกันไปในแต่ละการศึกษา ส่งผลให้จำนวนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะอ้วนร่วมกับมวลกล้ามเนื้อน้อยมีน้อย ทำให้มีความจำเป็นต้องทำการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะอ้วนร่วมกับมวลกล้ามเนื้อน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการป้องกันโรคเพื่อส่งเสริมการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะต่อไป

Sarcopenic obesity has become a global public health concern due to the worldwide growth in the elderly population and the obesity epidemic. Sarcopenic obesity combines sarcopenia and obesity, thus posing various adverse health consequences, including increased mortality risk. As lifestyle interventions are the cornerstones of the prevention and treatment of sarcopenic obesity, this review aimed to display preventive strategies for sarcopenic obesity in older adults focusing on nutrition and exercise. Nonetheless, data regarding the prevention and management of sarcopenic obesity is limited. In addition, the definitions of sarcopenic obesity across studies have been inconsistent and unclear. Therefore, further research on sarcopenic obesity, mainly preventive, is needed to promote healthy aging in older adults.

Keyword

มวลกล้ามเนื้อน้อย, ภาวะอ้วน, สูงวัย, การป้องกันโรค, การรักษา

Sarcopenia; Obesity, Aging; Preventive Health, Therapeutics

Download: