GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSNISSN 2697-4509 (Online)

GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSN 2697-4509 (Online)

Recent Articles

การเปรียบเทียบประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี

  • ปารีส ผุยพาณิชย์สิริ, สมพร สังขรัตน์, ศิรินันท์ บริพันธกุล,ศศิภา จินาจิ้น,สุพิชชพงศ์ ธนาเกียรติภิญโญ, กัลยพร นันทชัย, บุษย์ณกมล เรืองรักเรียน
  • พฤษภาคม-สิงหาคม 2020
  • Abstract | PDF

สภาวะการใส่ฟันเทียมและการเข้าถึงบริการทันตกรรมในผู้สูงอายุชนบทไทย

  • สุวัฒน์ ตันยะ, พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ , ธิดาพร แซ่ลิ่ม
  • พฤษภาคม-สิงหาคม 2020
  • Abstract | PDF

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครราชสีมา

  • มะลิ โพธิพิมพ์1, วลัญช์ชยา เขตบำรุง1, จุน หน่อแก้ว1, วรารัตน์ สังวะลี1, วาสุกรี เชวงกูล1, วรรณศรี แววงาม2
  • พฤษภาคม-สิงหาคม 2020
  • Abstract | PDF

Recent Issues

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2

Online

พฤษภาคม-สิงหาคม 2020

หน้า: 47-63, 64-72, 73-80, 81-94

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1

Online

มกราคม-เมษายน 2020

หน้า: 5-8, 1-4, 9-12, 13-25, 26, 27, 28, 29, 30, 31-32, 33, 34-36, 37, 38-39

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2-3

Online

พฤษภาคม-ธันวาคม 2562

หน้า: 79-89, 90-101, 45-55, 56-65, 66-78

News

Open for Fast Tract Pre-print of the topic related to COVID19 and Geriatric people in JGGM.

[24 มีนาคม 2563]

Pre-Print for JGGM on COVID19 and Geriatrics


The purpose of this fast tract pre-print in JGGM is mainly for all to share your valuable comment, evidence and suggestion related to COVID 19 and Geriatric people
 
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เปิดรับคำวิพากษ์ หลักฐานเชิงประจักษ์และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับ COVID19 และผู้สูงอายุ โดยจะนำเผยแพร่ในรูปแบบของ Pre-print ซึ่งในอนาคตสามารถนำไปตีพิมพ์ที่วารสารอื่นได้ หากต้องการ หรือเมื่อผ่านการทบทวนจากผู้ทรงคุณวูฒิของวารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแล้ว จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไปส่งได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3wmEQP8f_39T2wCooKiVgkRRy9erfV0DNw40u7zmLNlRQHw/viewform

...

อ่านต่อ »

ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

[22 มกราคม 2563]

ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ อยู่ในกลุ่ม 2

...

อ่านต่อ »

เข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

[22 พฤศจิกายน 2562]

วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Journal of Gerontology and Geriatric Medicine)

อยู่ในระหว่างเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

จะทำการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567  วันที่ 10 เดือน มกราคม 2563

...

อ่านต่อ »