GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSNISSN 2697-4509 (Online)

GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSN 2697-4509 (Online)

Recent Articles

E01 : ผลการใช้แนวปฏิบัติของบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน

  • สุมิตรา วิชา, ปนัดดา สวัสดี, สุภา ศรีรุ่งเรือง, ดรุณี รวมสุข, อภันตรี สุขกรณ์
  • มกราคม-เมษายน 2023
  • Abstract | PDF

ผลการใช้แนวปฏิบัติของบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน

  • สุมิตรา วิชา, ปนัดดา สวัสดี, สุภา ศรีรุ่งเรือง, ดรุณี รวมสุข, อภันตรี สุขกรณ์
  • มกราคม-เมษายน 2023
  • Abstract | PDF

E04 : กรณีศึกษา: การเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะบกพร่องทางการได้ยิน

  • อนัญญา โสภณนาค, พนิตนันท์ แซ่ลิ้ม
  • มกราคม-เมษายน 2023
  • Abstract | PDF

Recent Issues

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2-3

Online

พฤษภาคม-ธันวาคม 2023

หน้า:

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1

Online

มกราคม-เมษายน 2023

หน้า: e01, e03, e02, e03

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1

Hard copy

มกราคม-เมษายน 2023

หน้า: 1-16, 37-45, 17-24, 25-36

News

Open for Fast Tract Pre-print of the topic related to COVID19 and Geriatric people in JGGM.

[24 มีนาคม 2563]

Pre-Print for JGGM on COVID19 and Geriatrics


The purpose of this fast tract pre-print in JGGM is mainly for all to share your valuable comment, evidence and suggestion related to COVID 19 and Geriatric people
 
วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เปิดรับคำวิพากษ์ หลักฐานเชิงประจักษ์และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับ COVID19 และผู้สูงอายุ โดยจะนำเผยแพร่ในรูปแบบของ Pre-print ซึ่งในอนาคตสามารถนำไปตีพิมพ์ที่วารสารอื่นได้ หากต้องการ หรือเมื่อผ่านการทบทวนจากผู้ทรงคุณวูฒิของวารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแล้ว จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไปส่งได้ที่ https://forms.gle/sPGmUwRDiyrxch2D9  

...

อ่านต่อ »

ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

[22 มกราคม 2563]

ผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ อยู่ในกลุ่ม 2

...

อ่านต่อ »

เข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

[22 พฤศจิกายน 2562]

วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Journal of Gerontology and Geriatric Medicine)

อยู่ในระหว่างเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

จะทำการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567  วันที่ 10 เดือน มกราคม 2563

...

อ่านต่อ »