GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSNISSN 2697-4509 (Online)

GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSN 2697-4509 (Online)

Issue

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2-3

Online

พฤษภาคม-ธันวาคม 2023

หน้า:

จดหมายถึงบรรณาธิการ

ถ้อยแถลงฉบับที่ 1 สถาบันทันตแพทยศาสตร์ผู้สูงอายุ (TGGM Geriatric Dentistry Academy) อนุสาขาทันตแพทยศาสตร์ สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์, ศจี สัตยุตม์, กันยารัตน์ คอวนิช, จุฑารัตน์ ฉิมเรือง, ทัศนี สลัดยะนันทน์, พูลพฤกษ์ โสภารัตน์, สิริพร สาสกุล, นิรดา ธเนศวร, ปภาวรินท์ ตีระจินดา, พิมพ์ชนก พรวนคำ, มัทนา เกษตระทัต, รัชนีวรรณ์ รัตนานุพงศ์, วีรนันท์ วิชาไทย, ศศิธร บัณฑิตมหากุล, อมรรัศมิ์ ชัยฤทธิ์, ออนอง มั่งคั่ง, เอศเธระ ประทีปทองคำ

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด หรือยาต้านเกล็ดเลือด รวมถึง ยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนที่ทันตแพทย์ควรหาข้อสรุปในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุเป็นอันดับแรก เนื่องจากแม้การปรึกษาแพทย์และแพทย์ให้ความเห็นว่า สามารถถอนฟันได้ตามปกติ ก็ยังพบปัญหาเลือดออกและหยุดยาก นอกจากนี้ผู้ป่วยบางรายยังหยุดยาเองซึ่งเสี่ยงต่อการกำเริบของโรคประจำตัว หรือบางรายหยุดยาภายใต้คำแนะนำของแพทย์ ซึ่งอาจเกิดจากแพทย์คาดว่าเป็นความต้องการของทันตแพทย์ให้หยุดยาก่อนทำหัตถการทางทันตกรรม จึงอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการกำเริบของโรคประจำตัวได้ ฉะนั้น ทันตแพทย์จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแพทย์ เพื่อให้ได้แนวทางการติดต่อสื่อสารกับแพทย์และผู้ดูแลผู้ป่วยที่ชัดเจน สำหรับทันตแพทย์และทันตบุคลากรจำเป็นต้องมีความรู้ในการประเมินช่องปากก่อนให้การรักษาทางทันตกรรม เกี่ยวกับภาวะใดหรือหัตถการใดที่มีความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกมากและอาจมีปัญหาในการห้ามเลือด เพื่อให้สามารถวางแผนการรักษาและเตรียมวิธีการห้ามเลือดที่มีประสิทธิภาพ

Statement 1 Thai Society for Gerontology and Geriatric Medicine (TGGM) Geriatric Dentistry Academy

Patcharawan Srisilapanan, Sajee Sattayut, Kanyarat Korwanich, Jutharat Chimruang, Thatsanee Saladyanan, Poolpruek Soparat, Siriporn Saskul, Nirada Dhanesuan, Paphawarin Terachinda, Pimchanok Pkham, Matana Kettratad, Ratchaneewan Ratananupong, Weeranun Vichathai, Sasithorn Bunditmahakul, Amornrat Chaiyarit, Onong Mungkung, Esthera Prateeptongkum

Oral health care for older adults who are taking anticoagulants or antiplatelet drugs, which affect blood clotting, is a major concern for dental professionals. This issue needs to be understood beyond the currently available scientific information. There has been a practical problem even when medical doctors agree to perform oral care. Routine tooth extraction still encounters difficulties in stopping bleeding.

In addition, some patients prefer to stop taking their medications on their own, which carries the risk of relapse.The advice of a physician to discontinue medication may be decided by assuming that it is the needs of dentists. However, it may increase the patient's risk.

Dentists should have a good understanding of the medical issues that may require consultation with a doctor. It is important to communicate directly with the medical doctor to clarify the meaning of the consultation and ensure that dental treatment can be performed. There should be clear guidelines for appropriate communication between dentists and medical doctors. Before conducting any dental treatment, it is essential for dentists and dental personnel to assess the oral cavity for risks and complications and to have effective methods to prevent bleeding.
Proper assessment and preparation can help in planning a suitable treatment.