GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSNISSN 2697-4509 (Online)

GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSN 2697-4509 (Online)

Issue

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2-3

Online

พฤษภาคม-ธันวาคม 2023

หน้า: 2023082402, 2023110303, 2023031805, 2023031806, 2023031807, 2023031808, 2023031809, 2023031810

จดหมายถึงบรรณาธิการ

ถ้อยแถลงฉบับที่ 1 สถาบันทันตแพทยศาสตร์ผู้สูงอายุ (TGGM Geriatric Dentistry Academy) อนุสาขาทันตแพทยศาสตร์ สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์, ศจี สัตยุตม์, กันยารัตน์ คอวนิช, จุฑารัตน์ ฉิมเรือง, ทัศนี สลัดยะนันทน์, พูลพฤกษ์ โสภารัตน์, สิริพร สาสกุล, นิรดา ธเนศวร, ปภาวรินท์ ตีระจินดา, พิมพ์ชนก พรวนคำ, มัทนา เกษตระทัต, รัชนีวรรณ์ รัตนานุพงศ์, วีรนันท์ วิชาไทย, ศศิธร บัณฑิตมหากุล, อมรรัศมิ์ ชัยฤทธิ์, ออนอง มั่งคั่ง, เอศเธระ ประทีปทองคำ

การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด หรือยาต้านเกล็ดเลือด รวมถึง ยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนที่ทันตแพทย์ควรหาข้อสรุปในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุเป็นอันดับแรก เนื่องจากแม้การปรึกษาแพทย์และแพทย์ให้ความเห็นว่า สามารถถอนฟันได้ตามปกติ ก็ยังพบปัญหาเลือดออกและหยุดยาก นอกจากนี้ผู้ป่วยบางรายยังหยุดยาเองซึ่งเสี่ยงต่อการกำเริบของโรคประจำตัว หรือบางรายหยุดยาภายใต้คำแนะนำของแพทย์ ซึ่งอาจเกิดจากแพทย์คาดว่าเป็นความต้องการของทันตแพทย์ให้หยุดยาก่อนทำหัตถการทางทันตกรรม จึงอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการกำเริบของโรคประจำตัวได้ ฉะนั้น ทันตแพทย์จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแพทย์ เพื่อให้ได้แนวทางการติดต่อสื่อสารกับแพทย์และผู้ดูแลผู้ป่วยที่ชัดเจน สำหรับทันตแพทย์และทันตบุคลากรจำเป็นต้องมีความรู้ในการประเมินช่องปากก่อนให้การรักษาทางทันตกรรม เกี่ยวกับภาวะใดหรือหัตถการใดที่มีความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกมากและอาจมีปัญหาในการห้ามเลือด เพื่อให้สามารถวางแผนการรักษาและเตรียมวิธีการห้ามเลือดที่มีประสิทธิภาพ

Statement 1 Thai Society for Gerontology and Geriatric Medicine (TGGM) Geriatric Dentistry Academy

Patcharawan Srisilapanan, Sajee Sattayut, Kanyarat Korwanich, Jutharat Chimruang, Thatsanee Saladyanan, Poolpruek Soparat, Siriporn Saskul, Nirada Dhanesuan, Paphawarin Terachinda, Pimchanok Pkham, Matana Kettratad, Ratchaneewan Ratananupong, Weeranun Vichathai, Sasithorn Bunditmahakul, Amornrat Chaiyarit, Onong Mungkung, Esthera Prateeptongkum

Oral health care for older adults who are taking anticoagulants or antiplatelet drugs, which affect blood clotting, is a major concern for dental professionals. This issue needs to be understood beyond the currently available scientific information. There has been a practical problem even when medical doctors agree to perform oral care. Routine tooth extraction still encounters difficulties in stopping bleeding.

In addition, some patients prefer to stop taking their medications on their own, which carries the risk of relapse.The advice of a physician to discontinue medication may be decided by assuming that it is the needs of dentists. However, it may increase the patient's risk.

Dentists should have a good understanding of the medical issues that may require consultation with a doctor. It is important to communicate directly with the medical doctor to clarify the meaning of the consultation and ensure that dental treatment can be performed. There should be clear guidelines for appropriate communication between dentists and medical doctors. Before conducting any dental treatment, it is essential for dentists and dental personnel to assess the oral cavity for risks and complications and to have effective methods to prevent bleeding.
Proper assessment and preparation can help in planning a suitable treatment.


ถ้อยแถลงฉบับที่ 2 จากสถาบันทันตแพทยศาสตร์ผู้สูงอายุ (TGGM Geriatric Dentistry Academy) อนุสาขาทันตแพทยศาสตร์ สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย เรื่อง แนวทางการประเมินก่อนให้การดูแลทางทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับยาที่มีผลต่อการหยุดไหลของเลือด

พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์, ศจี สัตยุตม์,จุฑารัตน์ ฉิมเรือง, พูลพฤกษ์ โสภารัตน์, สิริพร สาสกุล, รัชนีวรรณ์ รัตนานุพงศ์, สุวัฒน์ ตันยะ, ทัศนี สลัดยะนันท์, บุศรินทร์ ตันภิบาล, ภานิดา พันธ์ผล, สมเจต ไฝ่ศรี, ประเสริฐ อัสสันตชัย

ในการดูแลทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับยาที่มีผลต่อการหยุดไหลของเลือด เพื่อรักษาโรคในระบบไหลเวียนเลือด ได้แก่ โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองนั้น ไม่ควรหยุดยาที่ใช้รักษาโรคประจำตัวของผู้ป่วย เนื่องจากมีผลเสียต่อสุขภาพและอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะฉุกเฉินจากการกำเริบของโรคได้ กรณีที่ใช้ยาเพื่อเพิ่มระยะเวลาการแข็งตัวของเลือด หรือการก่อตัวของลิ่มเลือด ค่า INR (international normalized ratio) สำหรับผู้สูงอายุุควรให้มีค่า INR เท่ากับ 1.5 ถึง 2.5 ซึ่งอยู่ในช่วงที่สามารถใช้การห้ามเลือดเฉพาะที่ได้ ไม่ควรใช้ค่า INR ที่เหมาะสมในวัยผู้ใหญ่ คือ ระหว่าง 2 ถึง 3.5 เนื่องผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่จะมีเลือดออกที่อวัยวะภายในได้มากกว่าวัยผู้ใหญ่ ฉะนั้น การประเมินทางคลินิกและการตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนให้การรักษาทางทันตกรรมจึงมีความจำเป็น ในกรณีที่ทันตแพทย์พบว่าค่าการแข็งตัวของเลือดอาจจะมากกว่าที่กำหนดไว้ ควรส่งปรึกษาแพทย์เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยสูงอายุ ควรสอบถามและแนะนำให้ผู้ป่วยหยุดการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือยาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบ โสม เนื่องจากสารจินเซนโนไซด์ในโสม จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกง่าย สำหรับการประเมินทางคลินิก ทันตแพทย์จะต้องประเมินสุขภาพทั่วไป โดยผู้สูงอายุที่ควบคุมโรคได้ดี พร้อมที่จะรับการรักษาทางทันตกรรม จะต้องมีค่าความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัว ไม่เกิน 150 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัว น้อยกว่า 100 มิลลิเมตรปรอท ชีพจร ไม่ควรเกิน 100 ครั้งต่อนาที ในกรณีที่มีหัวใจเต้นพลิ้ว จังหวะไม่สม่ำเสมอ ให้วัดซ้ำสองครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย และค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดวัดที่ปลายนิ้ว ไม่น้อยกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้การวัดสัญญาณชีพต้องให้ผู้สูงอายุอยู่ในที่เงียบสงบ ผ่อนคลาย ปราศจากสิ่งรบกวน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที เพื่อลดภาวะความดันโลหิตสูงเวลาวัดที่โรงพยาบาล ทันตแพทย์ต้องประเมินสภาพการอักเสบของเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณที่จะทำการรักษา และประเมินความยากง่ายของหัตถการ เพื่อเตรียมวางแผนการรักษา เช่น ลดการอักเสบก่อน ทยอยให้การรักษา และเตรียมวิธีการห้ามเลือดที่เหมาะสม หากยังไม่ชัดเจนในเรื่องประวัติความเจ็บป่วยและยาที่ผู้ป่วยสูงอายุได้รับ หรือมีค่าสัญญาณชีพที่คาดว่าจะไม่ปกติ ควรส่งปรึกษาแพทย์ที่รักษาประจำ หรือแพทย์ในสถานพยาบาล เพื่อให้ช่วยประเมินภาวะสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดูแลผู้ป่วย และการเตรียมการป้องกันในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินอันเนื่องมาจากโรคของผู้ป่วยกำเริบ

Statement 2 Thai Society for Gerontology and Geriatric Medicine (TGGM) Geriatric Dentistry Academy Guidance for evaluating the older adults taking anticoagulant or antiplatelet medication before dental treatment.

Patcharawan Srisilapanan, Sajee Sattayut, Jutharat Chimruang, Poolpruek Soparat, Siriporn Saskul, Ratchaneewan Rattanaupong , Suwat Tanya, Thatsanee Saladyanant, Budsarin Tunbhibal, Panida Panphon, Somjet Faisri, Prasert Assantachai

When treating older people with cardiovascular diseases, it is important not to discontinue the anticoagulant or antiplatelet medication during dental treatment which may aggravate medical emergency. For older patients, the INR (international normalized ratio) level for therapeutic purposes should be between 1.5 to 2.5, which means that local hemostasis can be achieved. It is not appropriate for older patients to have an INR in the range of 2 to 3.5 as adult patients because older people tend to have higher than adults. Dentists should conduct clinical and laboratory assessments if there are concerns about excess INR levels and refer older patients to a physician for further consultation. Dentists should also advise older patients not to take any nutritional supplements or herbal products containing agents, such as ginseng, that can increase the risk of bleeding.
Before conducting dental treatment, dentists must assess the general health of older patients and check their vital signs. The systolic blood pressure should not be above 150 mmHg, diastolic blood pressure should be below 90 mmHg, the pulse rate should not exceed 100 beats/min, and oxygen saturation should not be less than 95%. For older patients with atrial fibrillation, dentists should record two cycles of pulse rate to determine the average pulse rate. The vital signs, as mentioned, must be taken when older people rest in a relaxing environment and serene place for at least 15 minutes to avoid “White Coat Hypertension”.
Dentists should also assess the inflammation of the tissue in the operating area and the complexity of the operation to create an appropriate treatment plan. This may include reducing inflammation before the operation, limiting invasive operation for each visit, and preparing methods for achieving hemostasis. If the medical history, especially the medications, of the older patient is not available or if the vital signs show a deviation, the following interventions will be conducted. The dentist should consult a general physician of the patients or a physician in that hospital for physical assessment. This will help to ensure the safety and well-being of older patients during dental treatment and reduce the risk of medical emergencies due to the relapse of their chronic diseases.
นิพนธ์ต้นฉบับ

1. Dental Care Expenditure and Related Factors Among Older Patients in a University Dental Hospital, Thailand

 • Rawitsara Suwannimit, Sathirakorn Pongpanich, Nithimar Sermsuti-anuwat
 • (2023082402)
 • Abstract | PDF

2. การจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในชุมชน: การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ

 • เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร, บุษรา หิรัญสาโรจน์, อภิรฎี พิมเสน, ประภัสสร พิมพาสาร, ประเสริฐ อัสสันตชัย, วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ, นริศ กิจณรงค์, ศิวะพร ไชยนุวัติ, สุกรี กาเดร์,
 • (2023110303)
 • Abstract | PDF

บทคัดย่อจากงานประชุมวิชาการ

1. Drug-Related Problems Among Older Inpatients at a Tertiary Care Setting

 • Porrawee Pramotesiri, Sirasa Ruangritchankul, Krongtong Putthipokin
 • (2023031805)
 • Abstract | PDF

2. Development of a Thai Hospital Frailty Risk Score for Hospitalized Older Patients Using Data from Medical Records, a Study from a Large Medical School in Thailand

 • Manita Kittileadworakul, Varalak Srinonprasert, Rinrada Preechitkul, Supawadee Sainimnuan, Ekkaphop Morkphrom
 • (2023031806)
 • Abstract | PDF

3. Translation and Validation of the Thai Version of the Telephone Interview for Cognitive Status (TICS) and the Mini Montreal Cognitive Assessment (Mini MoCA) in the Older People

 • Pasa Sukson, Supakorn Chansaengpetch, Somboon Intalapaporn, Angkana Jongsawadipatana, Pitiporn Siritipakorn, Jirawit Wong-ekkabut, Ananya Treewisut, Weerasak Muangpaisan
 • (2023031807)
 • Abstract | PDF

4. Keys to Success in Elderly Clinic in the Dementia Home Care: The Expert Interviews

 • Supawadee Chiarakul, Oranit Panyakum, Pattanaporn Chunon, Veeranut Khiewngam, Surang Lertkachatarn
 • (2023031808)
 • Abstract | PDF

5. ศักยภาพและความต้องการรับบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

 • ธิติมา วงษ์ชีรี, วันเพ็ญ วรวงศ์พงศา, มนัญญา เพียรเจริญ, ชนิศา ธนเวสารัชกุล
 • (2023031809)
 • Abstract | PDF

6. การพัฒนาระบบเตือนความปลอดภัยในอุปกรณ์กายภาพบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดเพื่อผู้สูงวัย

 • รสิตา ภูการุณย์, ปพนสรรค์ ลิ่มวานิชรัตน์, หรรษมน ฟูดุลยวัจนานนท์, รัฐ มโนธัม, ธิติมา วงษ์ชีรี, ปัณณธร ธรรมบุตร
 • (2023031810)
 • Abstract | PDF