GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSNISSN 2697-4509 (Online)

GGM

Journal of Gerontology

and Geriatric MedicineISSN 2697-4509 (Online)

Issue

ปีที่ 21 ฉบับที่ 3

Hard copy

กันยายน-ธันวาคม 2022

หน้า: 49-63, 64-75, 76-93

PDF

บทบรรณาธิการ

วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ฉบับที่ 3 ปีที่ 21 ได้รับความสนใจจากนักวิจัยสาขาแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ ส่งบทความวิจัยเชิงบูรณาสหสาขามาตีพิมพ์เผยแพร่ ได้แก่ บทความเรื่อง การพัฒนารูปแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนร่วมกับการให้คำปรึกษาออนไลน์สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และความชุกของการใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมสัมพันธ์กับภาวะหกล้มในผู้ป่วยนอกสูงอายุ นอกจากนี้ยังมีบทความปริทัศน์จากสาขาทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในการให้การรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นวิทยาการผสมผสานความรู้ทางด้านอายุรศาสตร์สู่แนวทางการปฏิบัติในคลินิก ทั้งนี้ในการทบทวนบทความวิจัยและบทความปริทัศน์ดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในสาขาและในบูรณาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

สำหรับปีใหม่ พ.ศ. 2566 นี้ ทางสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ได้ดำเนินการให้มีอนุสาขาด้านต่างๆ ทั้งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสังคมศาสตร์ ซึ่งจะรองรับพัฒนาการทางด้านวิชาการและการวิจัย รวมถึงการทบทวนบทความต่างๆ ในวารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจได้ส่งบทความวิชาการมาเผยแพร่ในวารสาร เพื่อให้งานวิชาการของท่านได้ใช้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป


นิพนธ์ต้นฉบับ

1. การพัฒนารูปแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนร่วมกับการให้คำปรึกษาออนไลน์สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

  • แพทย์หญิงพัชรี พุทธชาติ, นางเพ็ญศิริ อัตถาวงศ์, นางสาวปาริชาติ ธนากุลรังสี, นางสาวรวิสรา แก้วกระเศรษฐ, นางสาวภัสราภรณ์ แก้วทองมา, นางวสุทิดา นนทพันธ์
  • (49-63)
  • Abstract | PDF

2. ความชุกของการใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะหกล้มในผู้ป่วยนอกสูงอายุ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลลำปาง: การศึกษาภาคตัดขวาง

  • เมทินี ศรีสุบิน, นพดล แซ่ตัน, สริตา ชุมภูศรี, รัญชนา ทาอุปรงค์, อาทิตยา อ่อนน้อม
  • (64-75)
  • Abstract | PDF

บททบทวนวรรณกรรม

1. การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในการให้การรักษาทางทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ

  • นภัสพร เหล็กขำ, ระพีพัฒน์ เหล็กขำ, ภัชรพล สำเนียง
  • (76-93)
  • Abstract | PDF